Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 

Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

Įtraukties rėmimas

Įtraukties rėmimo lėšų taikymas ir atsiskaitymas 2021-2027 metų ESK savanoriškos veiklos projektuose

Kas yra mažiau galimybių turintis jaunuolis?

Jaunuolio turinčio mažiau galimybių sąvoką detalizuoja ESK programos vadovas:

„Mažiau galimybių turintys jaunuoliai – tai jaunuoliai, kurių galimybės, palyginti su bendraamžiais, yra menkesnės, nes jie susiduria su vienu ar daugiau atskirties veiksnių ir kliūtimis“ (7 psl. „Įtrauktis ir įvairovė“).

Mažiau galimybių turintys jaunuoliai – tai „asmenys, kuriems yra reikalinga papildoma pagalba, nes jie, palyginti su bendraamžiais, dėl įvairių kliūčių yra mažiau palankioje padėtyje“ (ir 100 psl. Sąvokų žodynėlis).

Programos vadove yra pateikiamas (7-8 psl.) nebaigtinis kliūčių sąrašas, kuris gali būti atskaitos taškas imantis veiksmų, kuriais didinamas prieinamumas ir palankių sąlygų neturinčių grupių aprėptis. Kliūtys skirstomos į tokias kategorijas: negalia, sveikatos problemos, su švietimo ir mokymo sistemomis susijusios kliūtys, kultūriniai skirtumai, socialinės kliūtys, ekonominės kliūtys, kliūtys susijusios su diskriminavimu; geografinės kliūtys.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad jaunuolio patiriamos kliūtys nėra vienintelė sąlyga, automatiškai reiškianti, kad jaunas žmogus turi mažiau galimybių. Pavyzdžiui, jaunas žmogus gyvenantis kaimiškoje vietovėje, lyginant su bendraamžiais, nebūtinai turės mažesnes dalyvavimo galimybes. Jis gali būti labai aktyvus savo bendruomenės jaunimo klubo narys (ar gretimame miestelyje veikiančio jaunimo centro lankytojas,  ar savanoris kaimo bibliotekoje), pasiekimų mokykloje ir visuomeninėje veikloje turintis jaunuolis. Mažiau galimybių turintis jaunuolis – tai jaunuolis, kuris dėl kliūčių yra tam tikroje atskirtyje ir kuriam reikalinga papildoma socialinio darbuotojo, mentoriaus, lydinčio ar kito asmens pagalba, kad jis kaip ir jo bendraamžiai įveiktų patiriamus sunkumus ir galėtų įsitraukti į veiklas, lygiavertiškai jose dalyvauti.  Planuojant ir įgyvendinant Europos solidarumo korpuso programos finansuojamus projektus, reikia pagrįsti kokios kliūtys sąlygoja jaunuolių atskirtį ir kokią papildomą pagalbą organizacijos suteiks, kad padėtų mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms įveikti patiriamus sunkumus.

Lietuvos nacionalinė agentūra, matydama, kad ESK programoje dalyvauja daug organizacijų nuoširdžiai dirbančių su sunkumus patiriančiais jaunuoliais – tikisi, kad į veiklas bus įtraukti realias kliūtis patiriantys jaunuoliai; o įtraukties lėšos turėtų būti naudojamos patiriamų barjerų išlyginimui.

Jeigu abejojate dėl savo interpretavimo, visuomet prieš patirdami išlaidas, galite pasitarti su Europos solidarumo korpuso projektų koordinatoriais arba Įtraukties ir įvairovės strategijos koordinatore.

Kas yra įtraukties rėmimo lėšos (angl. Inclusion Support)?

Tai papildomos lėšos įskaičiuotos į projekto dotaciją, skirtos mažiau galimybių turinčių jaunuolių įtraukimui į veiklas. Jos skaičiuojamos fiksuotos normos pavidalu – tai reiškia, kad skiriama 6 EUR kiekvienai savanorystės dienai. Jeigu savanoris projekte praleis vienerius metus, ši suma apskaičiuojama 6EUR x 365 d. = 2190 EUR. Jeigu trumpiau, atitinkamai mažiau. Už šias reikmes skaičiuojama dotacija pagal fiksuotą normą, tad kaip ir kitų normų atveju, nėra žiūrima į realias faktines išlaidas. Lėšas skatiname panaudoti tikslingai – įvertinus mažiau galimybių turinčių jaunuolių poreikius, suteikti jiems reikalingą palaikymą (sustiprintą mentorystę, psichologo konsultacijas, lydinčio asmens ar kitą pagalbą) ar reikalingas papildomas priemones. Neišleistas lėšas galima panaudoti kitoms projekto arba organizacijos reikmėms, tačiau geroji praktika būtų vis tiek investuoti į įtraukties ir įvairovės skatinimą.

Būdai savanoriui padėti

Savanoriui teikiama pagalba gali turėti įvairias formas – sustiprinta mentorystė, psichologinės konsultacijos, skirtingos terapijos, materialinė pagalba, darbo vietos pritaikymas, kt. Kai kuriais atvejais logiška asmeniui mokėti didesnius maistpinigius – pvz., cukriniu debetu sergančiam jaunuoliui tikėtina reikės daugiau pilno grūdo produktų, kurie yra šiek tiek brangesni. Kitaip tariant, baigtinio sąrašo nėra – svarbu pagrindimas, kad teikiama parama prisideda prie patiriamų iššūkių mažinimo.

Atsiskaitymas už įtraukties rėmimo lėšas

Atsiskaitant už įtraukties rėmimo lėšas svarbūs trys dokumentai.

Galutinėje ataskaitoje (Final Report) dotacijų gavėjai turės pateikti išsamų, tačiau asmens duomenis saugantį, pagrindimą akcentuojant: 1) kokius barjerus savanoris patyrė, kaip tai trukdė jam lygiavertiškai įsitraukti ir dalyvauti savanoriškoje veikloje; 2) kokia pagalba-palaikymas savanoriui buvo teikiami; 3) kokį rezultatą suteikta pagalba-palaikymas davė savanoriui; jo dalyvavimui veiklose ar gyvenimui veiklų vykdymo vietovėje Lietuvoje. Šią informaciją galima pateikti šalia klausimų apie MGT dalyvius Final Report arba užpildyti atskirai šią lentelę.

Prie ataskaitos reikės pridėti dokumentus įrodančius, kad jaunuoliui buvo teikiama pagalba. Jeigu teikiama pagalba yra sustiprinta mentorystė, psichologinės konsultacijos, kiti susitikimai, įtraukiantys palaikymą išreikštą per kito žmogaus pastangas ir laiką – prašome trumpos suvestinės, kuri užfiksuotų savanorio vardą ir pavardę, su juo dirbančio asmens vardą ir pavardę, susitikimo datą, temą-tikslą, ir abiejų šalių parašus. Šiuo atveju yra gerai matyti, kad pagalba ne vienkartinė. Pvz., ne vienas susitikimas su psichologu, bet vyksta sistemiškesnis darbas, t. y. 3-4 susitikimai.

Įtraukties rėmimo išlaidų suma skaičiuojama pagal kiekvieno mažiau galimybių turinčio savanorio veiklų trukmę – tai yra vertinama pagal informaciją esančią dalyvių sąraše-deklaracijoje.

2021 metų I ir II teikimo dotacijų gavėjų dėmesiui

Pirmaisiais naujos programos metais Lietuvos nacionalinė agentūra vadovaudamasi Europos Komisijos rekomendacija į 2021 metų ESC51 savanoriškos veiklos dotacijas įtraukė įtraukties rėmimo lėšas visiems finansuotiems savanoriams, nepriklausomai ar pareiškėjai to prašė ar ne. Visgi pripažįstama dotacijos suma po galutinės ataskaitos bus skaičiuojama pagal fiksuotas normas atsižvelgiant į savanorių skaičių ir veiklų trukmes.

Tokiu būdu projektams yra „atidėta“ daugiau pinigų, negu pavyks išleisti priimant sutartyse numatytą savanorių skaičių. Siekiant efektyviai panaudoti suplanuotą biudžetą ir priimti kuo daugiau ESK savanorių, siūlome naudojantis šia lentele persiskaičiuoti savo projekto panaudojamą dotacijos sumą. Apskaičiavus tikėtinus sutaupymus bus galimybė priimti papildomų savanorių arba pratęsti dabar turimų savanorių veiklų trukmę, atsižvelgiant į programos taisykles. Atlikus skaičiavimus, prašome susisiekti su ESK koordinatore Karolina Lipnickiene ir atsiųsti jai formalų prašymą padidinti dalyvių skaičių (ir/arba pratęsti savanorių tarnybos trukmę). Gavę atgalinį raštą apie suteiktą leidimą sutaupymus nukreipti naujų savanorių priėmimui-veiklų pratęsimui, galėsite savo veiklas išplėsti. Toks formalių raštų apsikeitimas atstos dotacijos sutarties pakeitimą.