Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Privatumo politika

  PRIVATUMO POLITIKA

  Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) apibrėžia Jaunimo reikalų agentūros, įmonės kodas: 188681478, buveinės adresas Vytenio g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. nr. +370 634 08299, el. paštas  info@jra.lt  (toliau – „Agentūra“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) asmenį identifikuojančios informacijos/duomenų (toliau – „Asmeninė informacija“), kurią jūs (toliau – „Vartotojas“, „jūs“ arba „jūsų“) galite pateikti https://jra.lt/, https://www.erasmus-plius.lt, https://www.solidarumokorpusas.lt/ interneto svetainėse (toliau bendrai – „Svetainė“) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką. Ji taip pat apibrėžia galimus pasirinkimus, susijusius su jūsų asmeninės informacijos naudojimu, ir nurodo, kaip galite pasiekti ir atnaujinti šią informaciją. Ši Politika netaikoma organizacijų, kurios mums nepriklauso ar kurių nevaldome, ir asmenų, kurie mums nedirba ar su kuriais nebendradarbiaujame, praktikai.

  Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami mūsų interneto svetainę, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

  Patvirtiname, kad mūsų svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

   

  TURINYS

  • Kaip ir kokius duomenis apie jus tvarkome?
  • Kokiais tikslais tvarkome jūsų duomenis?
  • Jūsų teisės
  • Mums patektų nuotraukų tvarkymas ir viešinimas
  • Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims
  • Duomenų saugumas
  • Duomenų saugumo pažeidimas
  • Slapukai
  • Vaikai
  • Reklama
  • Nuorodos į kitas svetaines
  • Politikos pakeitimai ir papildymai
  • Baigiamosios nuostatos
  • Kaip galite su mumis susisiekti?

  KAIP IR KOKIUS DUOMENIS APIE JUS TVARKOME?

  Mes gauname ir saugome bet kokius duomenis, kuriuos:

  mums sąmoningai pateikiate:

  • pateikdami užklausą;
  • užsiprenumeruodami naujienlaiškį;
  • ar kitaip įvesdami informaciją mūsų Svetainėje;

   

  Jums gali tekti pateikti savo „kontaktinius duomenis“, tokius kaip:

  • elektroninio pašto adresas;
  • vardas, pavardė;
  • telefono numeris;
  • kita Asmeninė informacija (pvz., jūsų atvaizdas nuotraukose).

   

  Kai lankotės Svetainėje, mūsų serveriai automatiškai įrašo informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė, pvz.:

  • jūsų įrenginio IP adresą;
  • naršyklės tipą ir versiją;
  • operacinės sistemos tipą ir versiją;
  • kalbos nuostatas;
  • tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje;
  • mūsų Svetainės puslapius, kuriuose lankėtės;
  • kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose;
  • kokios informacijos ieškojote mūsų Svetainėje;
  • prisijungimo laiką;
  • kitus statistinius duomenis.

   

  Turite pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis Svetainės funkcijomis.

  KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

  Bet kokie duomenys, kuriuos renkame iš jūsų, gali būti tvarkomi šiais tikslais:

  • siekiant gerinti jūsų naršymo patirtį;
  • tobulinti Svetainę, kad ji labiau atitiktų jūsų poreikius;
  • siųsti priminimus el. laišku, pvz. naujienas ir t. t.;
  • susisiekti po pateiktos užklausos;
  • atsakyti į užklausas, susijusias su Agentūros veikla;
  • atsiųsti jums papildomą informaciją apie Agentūrą;
  • siekiant organizuoti renginius ir vykdyti registraciją į juos;
  • siųsti informacinius naujienlaiškius*;
  • administruoti mūsų Svetainę;
  • paleisti ir valdyti mūsų Svetainę;
  • įgyvendinti projektų viešinimo veiklas.

   

  Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. Atšaukti savo sutikimą galite susisiekę su mumis el. paštu info@jtba.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

  Informacija, kurią siunčia jūsų naršyklė, naudojama tik siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus ir surinkti statistinę informaciją apie svetainės naudojimą. Ši statistinė informacija nėra renkama konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti.

  JŪSŲ TEISĖS

  Jūs turite teisę:

  • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • Į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • BDAR nustatytomis sąlygomis nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti, įskaitant profiliavimą.

   

  Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, įskaitant profiliavimą, galite rašyti el. laišką adresu info@jra.lt  arba skambinti telefonu +370 634 08299 ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir/arba reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas.

  **Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

  Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai ar paštu adresu Vytenio g. 6, Vilnius, Lietuva; el. paštu: info@jra.lt.

  Mes, gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti ir pateiksime to priežastis. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikiant vėlavimo priežastis.

  Mes galime nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus tada, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

  MUMS PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ TVARKYMAS IR VIEŠINIMAS

  Tais atvejais, kai, vadovaujantis „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų ir projektų matomumo bei rezultatų sklaidos taisyklėmis ir dotacijos sutartimi, dotacijos gavėjas pateikia mums nuotraukas, pagrindžiančias projekto įgyvendinimą, pateiktas nuotraukas (jose esantį jūsų atvaizdą) tvarkysime žemiau nurodyta tvarka.

  Mums pateiktas nuotraukas tvarkysime dotacijos sutarties pagrindu, jas saugosime ne ilgiau nei 6 mėnesius ir naudosime tik siekiant pagrįsti „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ finansuotų veiklų įgyvendinimą ir dalyvių skaičių (kaip prevencinė priemonė nuo sukčiavimo).

  Tais atvejais, kai teikdami mums nuotraukas, sutiksite, jog jas viešintume mūsų leidžiamuose leidiniuose, prezentacijose ir administruojamuose kanaluose: socialinėse medijose, internetinėse svetainėse –  nuotraukas viešinsime minėtuose kanaluose nuotraukose užfiksuotų asmenų sutikimo pagrindu ir įgyvendintų projekto veiklų viešinimo tikslu. Šias nuotraukas saugosime ir minėtuose kanaluose skelbsime 5 metus nuo nuotraukų pateikimo arba kol atšauksite savo sutikimą viešinti šias nuotraukas.

  Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą viešinti jūsų nuotraukas įgyvendintų projektų veiklų viešinimo tikslu. Atšaukti savo sutikimą galite susisiekę su mumis el. paštu info@jra.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Taip pat turite kitas teises, nurodytas šios Politikos skyriuje „Jūsų teisės“.

  DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

  Neparduodame, nekeičiame ir jokiu kitu būdu neteikiame jūsų Asmeninės informacijos trečiosioms šalims iš anksto nepranešę apie tai vartotojams. Tai neapima Svetainės prieglobos (angl. hosting) partnerių ir kitų šalių, kurios padeda mums administruoti Svetainę, atlikti mūsų veiklą ar aptarnauti mūsų vartotojus, šioms šalims sutikus laikyti šią informaciją konfidencialia.

  Be jūsų sutikimo neteikiame asmeninės informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais.

  Atskleisime bet kokią surinktą, naudotą ar gautą informaciją, jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų reikalavimu, ir kai tikime, kad atskleidimas yra būtinas mūsų teisėms, jūsų saugumui ar kitų žmonių saugumui apsaugoti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti.

  DUOMENŲ SAUGUMAS

  Saugome jūsų pateiktą informaciją kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar duomenų atskleidimo. Imamės reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir asmeninės informacijos, kurią saugome, atskleidimo. Jūsų asmeninė informacija laikoma saugiame tinkle ir yra prieinama tik ribotam skaičiui asmenų, kurie turi specialias teises naudotis tokiomis sistemomis ir privalo laikyti šią informaciją konfidencialia. Be to, visa jūsų pateikiama viešai neskelbtina/kredito informacija yra užkoduota naudojant „Secure Socket Layer“ (SSL) technologiją. Tačiau negalime užtikrinti, kad duomenys nebus perduoti internetu ar belaidžiu ryšiu.

   

  Todėl mums stengiantis apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad:

  • yra saugumo ir privatumo apribojimų internete, kurie nuo mūsų nepriklauso;
  • negalima užtikrinti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp jūsų ir mūsų interneto svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo;
  • nepaisant visų pastangų, bet kokia tokia informacija ir duomenys gali būti neteisėtai peržiūrėti ar pakeisti trečiosios šalies.

  Jūsų duomenis naujienlaiškio siuntimo tikslu saugosime tol, kol neatšauksite naujienlaiškio prenumeratos; renginių organizavimo tikslu – 5 metus, iki visiško atsiskaitymo su Europos Komisija; projekto veiklų viešinimo tikslu – 5 metus; siekiant pagrįsti projektų veiklų įgyvendinimą – 6 mėnesius. Svetainėje, mūsų serverių automatiškai įrašyta informacija (jūsų naršyklės IP adresas ir kiti duomenys, nurodyti šios Privatumo politikos skyriuje: „Kaip ir kokius asmens duomenis apie jus tvarkome?“) bus saugoma iki numatytos šių duomenų peržiūros, kuri vykdoma ne rečiau kaip kas tris mėnesius. Pasibaigus šiam terminui, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

  DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAS

  Tuo atveju, jei sužinome, jog interneto svetainės saugumas buvo pažeistas arba asmeninė vartotojų informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, mes imsimės reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis.

  Duomenų saugumo pažeidimo atveju stengiamės informuoti paveiktus asmenis, jei manome, kad dėl pažeidimo vartotojas gali patirti žalą arba jei informavimas būtinas įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju paskelbsime pranešimą Svetainėje, susisieksime su jumis el. paštu.

  Jeigu manote, kad su jumis susijęs duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L.Sapiegos g. 17, 10312,  Vilnius, tel. nr. 85 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

  SLAPUKAI

  Svetainė naudoja „slapukus“ (angl. cookies) siekiant gerinti jūsų naršymo patirtį. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris patalpina jūsų kompiuterio standžiajame diske. Slapukai nenaudojami programoms ar virusams jūsų kompiuteryje paleisti. Slapukai yra unikaliai priskirti tik jums, juos žiniatinklio serveris gali atpažinti tik tame domene, kuris jums priskyrė slapuką. Galime naudoti slapukus siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją, statistikos tikslais stebėdami svetainės lankytojų srautą (tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje, mūsų Svetainės puslapius, kuriuose lankėtės, kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose, kokios informacijos ieškojote mūsų Svetainėje, prisijungimo laiką ir kitus statistinius duomenis) bei svetainės funkcijoms vykdyti. Galite priimti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau įprastai galite pakeisti naršyklės nustatymus, jei norite, kad slapukai būtų atmesti. Jei nuspręsite atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.

   

  Kokius slapukus naudojame?

  Slapuko kategorijaSlapuko pavadinimasTikslas Galiojimas
  Statistikos_gaSlapukas naudojamas skaičiuoti lankytojus, seansus ir fiksuoti kitus duomenis, reikalingus svetainės naudojimo statistinei analizei. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti.2 m.
  Statistikos_gidSlapukas naudojamas kaupti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine – iš kokių šaltinių ateina, kokius puslapius svetainėje dažniausiai lanko ir pan. Surinkti duomenys yra anoniminiai.1 d.
  Statistikos_gat_gtag_UA_137980257_1„Google“ naudoja šį slapuką vartotojams atskirti.1 min.
  Statistikos_gat_gtag_UA_135771763_1„Google“ naudoja šį slapuką vartotojams atskirti.1 min.

   

  VAIKAI

  Nerenkame jokios asmeninės informacijos iš vaikų iki 14 metų amžiaus. Jei esate jaunesnis nei 14 metų, prašome neteikti jokios asmeninės informacijos per mūsų Svetainę. Mes skatiname tėvus ir teisėtus globėjus stebėti jų vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per mūsų Svetainę ar Paslaugą be jų sutikimo. Susisiekite su mumis, jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 14 metų teikia mums savo asmeninę informaciją per mūsų Svetainę.

  NAUJIENLAIŠKIAI

  Siūlome elektroninius naujienlaiškius, kuriuos galite užsiprenumeruoti bet kuriuo metu pateikę mums savo elektroninį paštą. Galite atsisakyti mūsų naujienlaiškio ar rinkodaros tikslais siunčiamų elektroninių laiškų laikydamiesi elektroniniame laiške nurodytų atsisakymo instrukcijų arba susisiekę su mumis elektroniniu paštu – info@jra.lt.

  REKLAMA

  Galime rodyti internetines reklamas bei dalintis suvestine ir asmens neidentifikuojančia jūsų informacija. Šią informaciją renkame registracijos proceso metu arba per internetines apklausas ir reklamines akcijas. Mes nesidaliname asmenį identifikuojančia vartotojo informacija su reklamuotojais. Kai kuriais atvejais mes galime naudoti suvestinę ir asmens neidentifikuojančią informaciją, kad reklama būtų pritaikyta tikslinei auditorijai.

  NUORODOS Į KITAS SVETAINES

  Mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ar kurių neadministruojame. Atkreipkite dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Atkreipkite dėmesį, kada esate nukreipiami iš mūsų Svetainės į kitas svetaines, todėl perskaitykite kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo politiką.

  POLITIKOS PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

  Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Politiką Svetainės ar Paslaugų atžvilgiu. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Politikos versiją Svetainėje. Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Tolesnis Svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais sutinkate.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  Patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Sutinkate laikytis šios Politikos naudodamiesi Svetaine ar jos Paslaugomis. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, neturite teisės naudoti arba gauti prieigą prie šios Svetainės ir jos Paslaugų.

  KAIP GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

  Jei turite klausimų dėl šios Politikos, susisiekite su mumis bet kuriuo jums patogiu būdu:

  • El. paštu: info@jra.lt
  • Paštu: Vytenio g. 6, Vilnius, Lietuva
  • Telefonu:  +370 634 08299

  Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 04 15