Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • Paskelbtas „Europos solidarumo korpuso“ programos kvietimas teikti paraiškas
  Paskelbtas „Europos solidarumo korpuso“ programos kvietimas teikti paraiškas
  2023 12 04

  Jaunimo reikalų agentūra, administruojanti ES programą „Europos solidarumo korpusas“ (toliau – Programa) Lietuvoje, informuoja apie paskelbtą kvietimą teikti projektų paraiškas 2024 metų pirmajam terminui.

  2023 m. lapkričio 29 d. Komisija paskelbė naują kvietimą teikti projektų paraiškas Europos solidarumo korpuso veikloms įgyvendinti – 2024 m. bus remiamas jaunimas visoje ES ir už jos ribų, norintis įsitraukti į solidarumo veiklą – nuo socialinės įtraukties veiksmų iki pagalbos mažiau galimybių turintiems žmonėms, prisidėjimo prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, demokratinio dalyvavimo ir su sveikata susijusių klausimų sprendimo.

  2024 m. Komisija pakoregavo Europos solidarumo korpuso finansavimo modelį ir padidino skiriamų dotacijų sumas, taip siekdama mažinti infliacijos poveikį ir užtikrinti, kad projektams skiriamas biudžetas išliktų pakankamas.

  Naujuoju kvietimu taip pat siekiama remti Ukrainą, kuri toliau ginasi nuo Rusijos invazijos. Padėti nuo karo bėgantiems žmonėms bus skirti specialūs Europos solidarumo korpuso projektai.

  2024 m. bendras preliminarus programos biudžetas yra 145 mln. eurų. Iš jo bus finansuojama:

  • savanoriškos veiklos projektai,
  • pačių jaunų žmonių įgyvendinami solidarumo projektai,

   

  o taip pat –

   

  • savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse,
  • Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas, prisidedantis prie humanitarinės pagalbos pastangų visame pasaulyje.

  Pastarųjų dviejų veiklų paraiškos vertinamos ir finansuojamos centralizuotai per Europos švietimo ir kultūros vykdomąją įstaigą.

  Rengiant paraišką raginame susipažinti su 2024 m. Programos vadovu. Jame rasite išsamią informaciją apie galimas finansuoti veiklas, reikalavimus, finansavimo taisykles ir prioritetus, kuriuos turi atliepti jūsų projekto turinys.

  Programos veikloje gali dalyvauti 18–30 metų amžiaus asmenys (savanoriškoje veikloje, kuria remiama humanitarinės pagalbos veikla už ES ribų – 18–35 metų asmenys). Europos solidarumo korpuso savanoriškoje veikloje norintys dalyvauti jaunuoliai turi užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso portale. Šiame portale taip pat turi registruotis jaunimo grupių, norinčių teikti paraiškas dėl solidarumo projektų finansavimo, nariai.

  Savanoriškos veiklos projektai:

  Tai projektai, kuriais organizacijos įveiklina jaunus (18–30 m.) žmones, sukurdamos jiems galimybę savanoriauti tarptautiniame kontekste. Įgyvendindama savanoriškos veiklos projektą organizacija arba priima jaunus žmones neatlygintinai, ugdomajai, solidarumą skatinančiai veiklai pas save, arba pasirūpina galimybe jaunam žmogui tokią veiklą vykdyti kitoje organizacijoje. Kitaip tariant, savanoriškos veiklos projektai gali įtraukti tiek savanorių priėmimo veiklas, tiek savanorių parengimą savanorystei užsienyje.

  Jauniems žmonėms siūlomos veiklos gali būti tarptautinės, t.y. vykti ne dalyvio (-ių) gyvenamojoje šalyje, arba vietinės, t.y. vykti dalyvio (-ių) gyvenamojoje šalyje, ypač siekiant skatinti ir palengvinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių dalyvavimą. Teikiant paraišką, kurioje siekiama gauti finansavimą savanorių vykdomai veiklai savo šalyje, prie paraiškos priedų reikia pridėti užpildytą papildomą formą su patikslinančia informacija, kaip šių vietinių savanorių veikla atitinka nurodytas sąlygas:

  Patikslinanti informacija dėl prašomo finansavimo vietiniams savanoriams (In-country participants)

  Solidarumo projektai:

  Solidarumo projektu vadinamas jaunų žmonių grupės inicijuotas, jų vietos bendruomenei naudingas ir aktualus projektas. Šis projektas turi suteikti jaunam žmogui galimybę savo laiką bei energiją panaudoti prasmingai – prisidėti prie teigiamų pokyčių vietos bendruomenėje, prie problemos, matomos artimoje aplinkoje, sprendimo ir šio proceso metu ugdyti darbo komandoje, laiko planavimo, organizavimo, komunikacijos ir kt. įgūdžius.

  Projekto iniciatyvinę grupę turi sudaryti mažiausiai penki jauni (1830 m.) žmonės. Grupei reikia turėti globojančią organizaciją, kuri, jei projektas būtų finansuotas, padėtų jaunuoliams pasirašyti dotacijos sutartį, tvarkytis su įsipareigojimais. Globojančia organizacija gali būti bet kokia organizacija, su kuria jaunuolių grupė turi patikimą santykį, pvz., mokykla, jaunimo centras, biblioteka, NVO ir pan.

  „Europos solidarumo korpuso“ programa siekia stiprinti bendradarbiavimą su organizacijomis ir jaunimu šiose prioritetinėse srityse:

  • Įtraukties ir įvairovės: skatindamas įtrauktį ir įvairovę ir siekdamas visiems jaunuoliams suteikti vienodas galimybes naudotis Europos solidarumo korpuso teikiamomis galimybėmis;
  • Aplinkos tvarumo ir klimato tikslų: remdamas projektus ir veiklą, kuriais siekiama apsaugoti, išsaugoti ir gerinti natūralias buveines ir aplinką, didinti informuotumą apie aplinkos tvarumą ir sudaryti sąlygas elgsenos pokyčiams;
  • Skaitmeninės pertvarkos: prisidėdamas prie skaitmeninės pertvarkos, remiant projektus ir veiklą, kuriais ugdomi skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninis raštingumas ir gerinamas skaitmeninių technologijų rizikos ir galimybių supratimas;
  • Dalyvavimo demokratiniame gyvenime, bendrų vertybių ir pilietinio aktyvumo: įtraukdamas jaunimą ir įgalindamas jį aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir tapti tikrais pokyčių formuotojais.

  2024 m. savanoriškos veiklos ir solidarumo projektų paraiškų teikimo Jaunimo reikalų agentūrai terminai:

   Savanoriškos veiklos projektai2024 m. vasario 20 d. 13.00 val. Lietuvos laiku
  2024 m. spalio 1 d. 13.00 val. Lietuvos laiku
   Solidarumo projektai2024 m. vasario 20 d. 13.00 val. Lietuvos laiku
  2024 m. spalio 1 d. 13.00 val. Lietuvos laiku

   

  Paraiškos teikiamos per Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso portalą. Daugiau informacijos apie keliamus reikalvimus rasite Programos vadove.

  Organizacijos, teikiančios savanoriškos veiklos projekto paraišką, privalo turėti galiojantį vadovaujančios organizacijos statuso Kokybės ženklą.

  Paraiškas Kokybės ženklui gauti galima teikti ištisus metus per Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso portalą.

   

  2024 m. centralizuotai per Europos švietimo ir kultūros vykdomąją įstaigą finansuojamų projektų paraiškų teikimo terminai:

   Savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse 2024 m. vasario 8 d. 18.00 val.   Lietuvos laiku
   Savanoriška veikla per Europos savanoriškos    humanitarinės pagalbos korpusą 2024 m. balandžio 16 d. 18.00 val. Lietuvos laiku

   

  Paraiškos teikiamos per ES finansavimo ir konkursų portalą. Daugiau informacijos apie centralizuotus kvietimus rasite Programos vadove ir Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos pateikiamoje informacijoje.

   

  2024 m. „Europos solidarumo korpuso“ programos projektams Lietuvoje numatytos lėšos:

  Savanoriškos veiklos projektai 1 326 744 Eur
  Solidarumo projektai 169 648 Eur
  Iš viso: 1 496 392 Eur

   

  Planuojama, kad pirmojo paraiškų teikimo termino metu projektams finansuoti bus panaudota iki 60 % metinės sumos.

  Papildoma svarbi informacija:

  Gali būti finansuojama tik viena tos pačios organizacijos pateikta paraiška tai pačiai veiklai ir (arba) iki dviejų tos pačios organizacijos pateiktų paraiškų, jei organizacija globoja dvi skirtingas neformalias jaunimo grupes ir paraiškas teikia jų vardu.

  Paraiškas teikiančios organizacijos pagal Programos vadove pateiktus reikalavimus turi būti užsiregistravusios Organizacijų registracijos sistemoje (ORS), į kurią turi įkelti:

  • Juridinių asmenų registro trumpajį išrašą (ne senesnį nei 6 mėn.);
  • užpildytas formas apie organizaciją ir banko sąskaitą;
  • jei prašoma dotacijos suma viršija 60 tūkst. eurų, organizacija turi įkelti 2022 metų organizacijos finansinių ataskaitų rinkinį finansinio pajėgumo vertinimui (patvirtintą ir paskelbtą Registrų centre).

  Jei paraišką teikia neformali jaunų žmonių grupė, ji pirmiausia turi užsiregistruoti Organizacijų registracijos sistemoje (ORS) ir įkelti:

  • grupės narių sąrašą;
  • vieno grupės nario – kontaktinio asmens – tapatybės dokumento kopiją;
  • globojančios organizacijos raštą, kad sutinka globoti neformalią grupę ir aukščiau nurodytus organizacijoms (juridiniams asmenims) taikomus dokumentus.

  Kuo galime padėti?

  Jaunimo reikalų agentūra kviečia į nuotolines konsultacijas, kurių metų projektų koordinatoriai atkreips  dėmesį į svarbiausius dalykus teikiant paraišką, pristatys 2024 m. naujoves, atsakys į kylančius klausimus:

  • 2024 m. sausio 23 d. 15.00 val. vyks nuotolinė konsultacija rengiantiems teikti Solidarumo projektų paraiškas. Registracija.
  • Informacija apie nuotolinę konsultaciją rengiantiems savanoriškos veiklos projektų paraiškas bus pateikta galiojantį Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą turinčioms organizacijoms.